Podstawowym celem projektu jest stworzenie realnej szansy otrzymania i utrzymania pracy zarobkowej dla osób najbardziej dyskryminowanych na otwartym rynku pracy, tj. osób z zaburzeniami psychicznymi i z upośledzeniem umysłowym, a tym samym podniesienie jakości ich życia i samooceny oraz przełamywanie barier społecznych i stereotypów dotyczących przekonania o braku, bądź małej wartości pracy tych osób.

Rodzaj, zakres i poziom usług wspierających aktywność zawodową osób niepełnosprawnych może przyjmować różne formy, w zależności od potrzeb samych osób zatrudnianych np:

 • ogólnie dostępnego pośrednictwa i doradztwa w zakresie zatrudnienia poprzez:
  • mobilne grupy pracowników niepełnosprawnych
  • enklawy (grupy pracownicze) w zakładach otwartego rynku pracy po model szkolenia do pracy na konkretnych stanowiskach pracy przy udziale osobistego asystenta.

Idea wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy przy udziale wykwalifikowanych instruktorów (trenerów) - "job coaching" zrodziła się w USA w latach 80-tych.

Model "Job Coaching" oparty jest na zmianie podejścia do usług w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy poprzez zmiana sposobu myślenia z tradycyjnego: przeszkolić --> zatrudnić, na zgodne z procesem wspomaganego zatrudniania:

zatrudnić --> wyszkolić -->utrzymać

Trenerzy pracy wspomaganej pracują zgodnie z zasadą kontinuum wsparcia: "wsparcia tylko tyle ile jest niezbędne, samodzielności i autonomii tyle ile jest możliwe".

Zakres wspomagania osoby zatrudnianej przez trenera pracy obejmuje:

 • Ocenę możliwości klienta;
 • Wyszukiwanie miejsc pracy (akwizycja);
 • Zatrudnianie na konkretnym miejscu pracy;
 • Szkolenie osoby zatrudnianej w miejscu pracy i jej uczestnictwo w grupie wsparcia;
 • Stałe monitorowanie przebiegu pracy.

Czynnikami kluczowymi w znajdywaniu pracy dla osoby niepełnosprawnej są oprócz jej możliwości fizycznych, motywacja do podjęcia pracy, możliwości dotarcia do miejsca pracy, umiejętność radzenia sobie w życiu codziennym (osiągnięty poziom umiejętności społecznych).

W poszukiwaniu miejsc pracy dla uczestników programu bazujemy na pozytywnych aspektach każdego człowieka.

Nasze ATUTY to możliwość zapewnienia pracodawcy, że:

 • przedsiębiorstwo zatrudni wprawdzie mniej wydajnego, ale w zamian pewnego i zmotywowanego pracownika;
 • dzięki działalności trenera jest zagwarantowane, że do danego miejsca pracy trafi odpowiedni do niego pracownik;
 • proponowane wyposażenie lub przekształcenie stanowiska pracy podwyższy mikroekonomiczną efektywność;
 • przygotowanie do konkretnej pracy przejmują na siebie trenerzy, tym samym odciążając kadrę zakładu pracy;
 • coraz większego znaczenia nabiera pozytywny zewnętrzny wizerunek firm, które zatrudniają osoby niepełnosprawne umysłowo;
 • wzgląd na mniej wydajnych pracowników wpływa na polepszenie klimatu pracy;
 • oddział gwarantuje długoterminową i pewną pomoc przy rozwiązywaniu problemów.

Zadania trenera pracy wspomaganej to przede wszystkim:

 • ocena oraz przygotowanie osoby wytypowanej do zatrudnienia w zakresie umiejętności społecznych niezbędnych przy wykonywaniu pracy - opracowanie indywidualnego planu rozwoju zawodowego. Proces oceniania aktualnych umiejętności klienta, jego zainteresowań i przewidywanego wsparcia potrzebnego przy doborze jak najlepszej dla niego pracy.
 • znalezienie miejsca pracy i pomoc osobie niepełnosprawnej w czynnościach związanych z procedurą zatrudnienia
 • określenie w porozumieniu z pracodawcą zakresu czynności, które będą w zakresie obowiązków zatrudnianej osoby (są to w większości prace pomocnicze i porządkowe) oraz wymiaru czasu pracy (osoby już zatrudnione pracują w wymiarze od 0,25 do 0,75 pełnego wymiaru czasu)
 • przygotowanie pracodawcy i współpracowników do współdziałania z pracownikiem niepełnosprawnym
 • szkolenie osoby niepełnosprawnej na stanowisku pracy aż do całkowitej jej adaptacji i usamodzielnienia
 • monitorowanie pracy osoby zatrudnionej - stały, systematyczny kontakt z pracodawcą oraz ewentualne działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych oraz współpraca z najbliższym otoczeniem osoby zatrudnionej.

Trenerzy pracują w systemie partnerskim (dwie wymieniające się osoby są odpowiedzialne za jednego pracownika). Gwarantuje to pełną dyspozycyjność trenerów zarówno w stosunku do pracodawcy i osoby zatrudnianej.

W ramach przygotowania uczestników programu do wejścia na rynek pracy, w ostatnim roku trwania projektu pilotażowego rozpoczęliśmy organizację tzw. "praktyk zawodowych" - pracy pod kontrolą trenerów małych grup osób lub pojedynczych osób przygotowujących się do zatrudnienia u konkretnych pracodawców (np. prace na zróżnicowanych stanowiskach w domach pomocy społecznej czy w biurach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej). Pozwala to na lepszą samoocenę i ocenę osoby zatrudnianej pod kątem jej preferencji i umiejętności.

Zakres przygotowania osoby niepełnosprawnej do zatrudnienia i przebieg szkolenia zależy od indywidualnych cech pracownika, miejsca pracy i innych warunków towarzyszących procesowi zatrudnienia.

Jeśli w jednym wypadku zachodzi potrzeba dosłownego "prowadzenia za rękę" - bardzo intensywnej nauki i ćwiczenie poszczególnych umiejętności (na bazie wcześniejszego indywidualnego planu szkolenia), to w innym może wystarczyć jedynie obecność asystenta wspomagającego w początkowym etapie pracy.

Zakres dokształcania osoby zatrudnianej dotyczy przede wszystkim takich umiejętności jak:

 • samodzielne przychodzenie do pracy;
 • orientacja przestrzenna w zakładach pracy;
 • orientacje czasowe, tj.: punktualne przybycie, dotrzymywanie czasu przerw, końca pracy, rozwój zrozumienia przebiegu pracy;
 • wyuczenie konkretnych czynności powierzonych pracownikowi;
 • wyuczenie tzw. umiejętności społecznych (radzenie sobie z krytyką, współpraca w zespole, wyrażania zainteresowań, zadawanie pytań, zaradność życiowa, budowanie relacji, komunikowanie się ze współpracownikami, itp.;
 • rozwinięcie zrozumienia dla pracy, utwierdzenie we własnej motywacji ;
 • w razie potrzeby poinformowanie współpracowników o możliwościach komunikacji z niepełnosprawnym pracownikiem.

W strategiach instruktażowych we wspomaganym zatrudnieniu trenerów obowiązuje "złota zasada", która mówi, że: "brak postępów w uczeniu się, w jakiejkolwiek konkretnej sytuacji, powinien być najpierw zinterpretowany jako, raczej, wynik niewłaściwej lub niewystarczającej strategii nauczania, a nie jako niezdolności ucznia do nauki" (Marc Gold).

W praktyce okazuje się, że największego znaczenia w procesie szkolenia nie ma nauka czynności pracowniczych. Dużo większe wyzwanie to rozwój umiejętności społecznych u osoby zatrudnianej oraz odpowiedniego sposobu zachowania się obu stron: przyszłego pracownika i - co również ważne - współpracowników i przełożonych, którzy również muszą zostać w tym zakresie przygotowani.

Ponadto osoby niepełnosprawne, które długi okres czasu pracowały w warsztatach tęsknią za "ciepłym gniazdem warsztatów", z ich elastycznymi strukturami, gdzie mieli większą swobodę oraz mniej regulowane stosunki społeczne.

Dużym problemem jest mała odporność psychiczna osób zatrudnianych, która uwypukla się dopiero w warunkach stresu, wysokiego tempa pracy i czasami bardzo specyficznych stosunków międzyludzkich.

Aby zniwelować te i inne problemy w sensie utrzymania miejsca pracy i zapobiegnięcie ich narastaniu aż do poważnego kryzysu, trenerzy także po fazie intensywnego towarzyszenia, pozostają w regularnym kontakcie z osobami biorącymi udział w procesie pracy osoby zatrudnionej.

Warunkiem trwałości zatrudnienia jest długoterminowe wsparcie osoby zatrudnionej. Polega ono na systematycznym i ciągłym działaniu trenera na terenie zakładu pracy oraz prowadzeniu przez trenerów równoległych terapeutycznych spotkań osób pracujących.

W okresie pilotażu opracowano według modelu amerykańskiego z uwzględnieniem doświadczeń niemieckich i wrocławskich, program 2-etapowego szkolenia dla kandydatów na trenerów pracy wspomaganej.

W oparciu o doświadczenia własne i organizacji/placówek w krajach Unii Europejskiej wypracowaliśmy zasady organizacyjne i procedury działania Agencji Wspomaganego Zatrudniania z różnymi jego formami (praca przy wsparciu trenera, zatrudnienie przejściowe, praktyki zawodowe u pracodawców itp.).

Nasze doświadczenia potwierdzają słuszność idei i założeń wspomaganego zatrudniania.

Wyniki ewaluacji programu wskazują na jego pozytywny odbiór zarówno przez pracodawców jak i przez załogi jednostek, w których podejmują pracę zatrudniane przez nas osoby.

 

Koordynator projektu:
Małgorzata Gorący
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Informacjeo sejmiku

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

KRS 0000150294

tel. 71 / 344 17 34

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPRASZAMY
w dni robocze od 10.00 do 16.00

PORADY PRAWNE
poniedziałek - piątek
od 10.00 do 15.00
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Współpracujemy z:

JWW 090331_prtime_logo_medium vermeiren