KOMUNIKACJA MIEJSKA WE WROCŁAWIU
(PRZEJAZDY BEZPŁATNE I ULGOWE)

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach (normalnych i pospiesznych) są uprawnieni:

 1. osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym osoby głuche i głuchonieme, osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji (odpowiednio zaliczane do I grupy inwalidów) dzieci w wieku do lat 16, na które przysługuje zasiłek pielęgnacyjny - oraz ich opiekunowie,

  dokument: orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, a dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji (odpowiednio także zaliczanych do I grupy inwalidów) oraz dzieci, na które przysługuje zasiłek pielęgnacyjny - decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
   
 2. osoby niewidome lub ociemniałe oraz ich przewodnicy,

  dokument: orzeczenie zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności lub legitymacja dokumentująca niepełnosprawność, wystawione przez uprawniony organ
   
 3. dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawna oraz uczniowie posiadający orzeczenie publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, posługujące się legitymacją w kolorze żółtym o sygnaturze MEN-II/182/2 albo MEN-I/51/2 - uczące się w szkołach i placówkach określonych w ustawie o systemie oświaty oraz osoby opiekujące się nimi w czasie przejazdu lub podróżujące po nie albo po ich odwiezieniu do szkoły, zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka rehabilitacji, innej placówki szkolnej lub ochrony zdrowia.

  dokument:
  1. legitymacja szkolna dla uczniów niepełnosprawnych,
  2. legitymacja szkolna lub studencka dziecka wraz z jednym z dokumentów wystawionych na nie:
   • legitymacja Polskiego Związku Niewidomych,
   • legitymacja Polskiego Związku Głuchych,
   • legitymacja Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
   • legitymacja Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
   • duplikat zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka dla ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
   • orzeczenie lub wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzające zaliczenie do jednej z grup inwalidów,
   • wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzającego całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji, całkowitą albo częściową niezdolność do pracy,
   • orzeczenie zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności lub legitymacja dokumentująca niepełnosprawność, wystawione przez uprawniony organ.
  3. dla osób podróżujących po dziecko lub po odwiezieniu go do szkoły, zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka rehabilitacji, innej placówki szkolnej lub ochrony zdrowia - zaświadczenie wydane przez szkołę lub duplikat zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka dla ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego wraz z zaświadczeniem (zawiadomieniem) o miejscu i terminie stawienia się,
    
 4. osoby stale lub długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny oraz ich opiekunowie,

  dokument: decyzja właściwego organu rentowego,
   
 5. osoby, które ukończyły 70 lat,

  dokument: dowód osobisty,
   
 6. inwalidzi wojenni i wojskowi,

  dokument: książka inwalidy wojennego (wojskowego).
   

Do korzystania z biletów ulgowych na wszystkich liniach (normalnych i pospiesznych) są uprawnieni:

 1. osoby głuche i głuchonieme.

  dokument: legitymacja Polskiego Związku Głuchych wraz z dowodem osobistym.
   
 2. emeryci i renciści otrzymujący świadczenia ze środków społecznych oraz ich współmałżonkowie, na których emeryci i renciści otrzymują dodatki rodzinne wypłacane przez ZUS,

  dokument: ważna legitymacja emeryta -rencisty wraz z dokumentem tożsamości lub aktualny (najdalej sprzed 2 miesięcy) odcinek emerytury (renty) wraz z dokumentem tożsamości, a dla współmałżonków - legitymacja ZUS z dowodem osobistym lub dowód osobisty z odpowiednim wpisem,
   
 3. kombatanci oraz inne osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, korzystające z uprawnień określonych w przepisach powszechnie obowiązujących,

  dokument: dowód osobisty z dokonanym wpisem o posiadaniu uprawnień kombatanckich lub zaświadczenie albo legitymacja potwierdzająca posiadanie tych uprawnień wraz z dowodem osobistym.

 

Źródło: Uchwała Nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 kwietnia 1999 roku w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego (BU RMW z 1999 r. Nr 4, poz. 228 z późn.zm)

 

Poradnik został utworzony i jest aktualizowany w ramach projektów informacyjno-poradniczych dofinansowywanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Informacjeo sejmiku

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

KRS 0000150294

tel. 71 / 344 17 34

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPRASZAMY
w dni robocze od 10.00 do 16.00

PORADY PRAWNE
poniedziałek - piątek
od 10.00 do 15.00
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Współpracujemy z:

JWW 090331_prtime_logo_medium vermeiren