Karta parkingowa osoby niepełnosprawnej

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie uległy zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Karta parkingowa przysługuje:

1) osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,

2) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

3) placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.

Osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia od dnia uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o niepełnosprawności zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.

Ważne: Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności ale wyłącznie od tego, że osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Karta parkingowa wydawana jest na okres ważności orzeczenia jednak nie dłużej niż na okres 5 lat (dla placówek na okres 3 lat).

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki. Wniosek składa się do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Wniosek należy złożyć osobiście, z wyjątkiem osób, która nie ukończyły 18. roku życia oraz osób ubezwłasnowolnionych. Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

Do wniosku dołącza się:

1) jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, natomiast osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię w nakryciu głowy, pod warunkiem, że takie samo zdjęcie ma ona w dokumencie potwierdzającym jej tożsamość.

2) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej.

Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł. Od dnia 4 stycznia 2016 r. wraz z opłatą za kartę parkingową będzie pobierana opłata ewidencyjna.

Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

Karta parkingowa jest wystawiona na osobę niepełnosprawną, może z niej korzystać osoba niepełnosprawna, która kieruje pojazdem samochodowym, a także osoba, która przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową.

Karta obowiązuje na terenie Polski oraz w krajach Unii Europejskiej.

 

Avers

Revers

 

Do placówek zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:

 1. domy pomocy społecznej,
 2. placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 3. ośrodki wsparcia

- jeżeli przebywają w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.

 

Do placówek zajmujących się rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:

 1. warsztaty terapii zajęciowej,
 2. ośrodki, w których organizowane są turnusy rehabilitacyjne,
 3. zakłady aktywności zawodowej,
 4. specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne

- jeżeli przebywają w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.

 

Do placówek zajmujących się rehabilitacją leczniczą osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:

 1. zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 2. zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
 3. sanatoria,
 4. prewentoria,
 5. zakłady rehabilitacji leczniczej,
 6. inne zakłady opieki zdrowotnej zajmujące się statutowo wykonywaniem świadczeń zdrowotnych związanych z rehabilitacją leczniczą

- jeżeli przebywają w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.

 

Do placówek zajmujących się edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:

 1. przedszkola,
 2. szkoły,
 3. szkoły wyższe,
 4. ośrodki zajmujące się edukacją

- jeżeli kształcą w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.

 

Identyfikator „0" dla pojazdów osób niepełnosprawnych

We Wrocławiu w strefach płatnego parkowania wprowadzono zerową stawkę opłaty parkingowej dla osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej.

Identyfikatory "0" są wydawane bezpłatnie w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu przy ul. Długiej 49 (pokój 301, budynek C).

Dokumenty niezbędne do nabycia identyfikatora "0":

1) dowód osobisty osoby niepełnosprawnej,

2) orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N, wydane przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wydane przez organy rentowe, lub legitymacja osoby niepełnosprawnej wydana przez powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, z wpisem potwierdzającym stopień niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N a także terminem jej obowiązywania,

3) dowód rejestracyjny pojazdu samochodowego osoby niepełnosprawnej, z wpisem poświadczającym, że osoba niepełnosprawna posiada pojazd z tytułu własności, współwłasności, umowy leasingu lub umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup samochodu,

4) stosowna umowa, w przypadku posiadania pojazdu z tytułu umowy leasingu lub umowy kredytu na zakup samochodu.

W przypadku, gdy osobę niepełnosprawną reprezentuje pełnomocnik, osoba składająca wniosek, przedkłada wraz z dokumentami, o których mowa powyżej, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania osoby niepełnosprawnej oraz swój dowód osobisty.

Znaki drogowe.

Osoby niepełnosprawne kierujące pojazdami i kierujący przewożący osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami:


"zakaz ruchu w obu kierunkach"


  "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych"


"zakaz wjazdu autobusów"


"zakaz wjazdu motocykli"


"zakaz wjazdu motorowerów"


"zakaz postoju"


"zakaz postoju w dni nieparzyste"


"zakaz postoju w dni parzyste"


"strefa ograniczonego postoju"

Parking.

Miejsca parkingowe, przeznaczone dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się, oznaczone są znakiem D-18 "parking" i umieszczoną pod nim tabliczką T-29. Podobne znaczenia ma poziomy znak P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", malowany białą farbą na kopertach.

 

 

 

Wzory znaków oznaczających osobę niepełnosprawną mającą trudności w poruszaniu się:

Nalepka do oznaczania pojazdu
kierowanego przez osobę niepełnosprawną
mającą trudności w poruszaniu się

Tablica do oznaczania pojazdów
konstrukcyjnie przeznaczonych
do przewozu osób niepełnosprawnych

 

Źródło: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym(Dz.U. Nr 98, poz. 602 z póżn. zmian.); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzoru karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób (Dz.U. Nr 67, poz. 616); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie rodzaju placówek zajmujących się opieką, rehabllitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz trybu jej wydawania tym placówkom (Dz.U. Nr 67, poz. 617); Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 58, poz. 622); Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. Nr 25, poz. 305).

 

Poradnik został utworzony i  jest aktualizowany w ramach projektów informacyjno-poradniczych dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Informacjeo sejmiku

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

KRS 0000150294

tel. 71 / 344 17 34

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPRASZAMY
w dni robocze od 10.00 do 16.00

PORADY PRAWNE
poniedziałek - piątek
od 10.00 do 15.00
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Współpracujemy z:

JWW 090331_prtime_logo_medium vermeiren